Condotel Đà Nẵng

STT Dự án Condotel Đà Nẵng
1 Chủ đầu tư  Vin Group
2 Đơn vị yêu cầu  Công ty Cổ phần FECON
3 Phạm vi công việc  Cải tạo đất bằng khoan phụt vữa cao áp
4 Thời gian  2016