HCM Metroline 1 – Đoạn Nhà hát Thành phố

STT Dự án HCM Metroline 1 – Đoạn Nhà hát Thành phố
1 Chủ đầu tư  Ban quản lý dự án đường sắt đô thị
2 Đơn vị yêu cầu  RAITO KOGYO
3 Nội dung công việc  Khoan phụt vữa hóa chất
4 Thời gian  2017 – Đã hoàn thành