LG Display Hải Phòng

STT Dự án          LG Display Hải Phòng
1 Chủ đầu tư  LG Việt Nam
2 Đơn vị yêu cầu  Công ty Cổ phần FECON
3 Phạm vi công việc  Cải tạo đất bằng CDM
4 Thời gian  2016